SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sklep Internetowy www.biomilk.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o
Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach
Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na
mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść
konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,

pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.biomilk.pl prowadzony jest przez KONRADA PIRÓG prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą BIOMILK KONRAD PIRÓG wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres
miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292278371,
REGON: 366285364, adres poczty elektronicznej: bok@biomilk.pl, numer telefonu: 519175337.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego,
chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do
przedsiębiorców.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na
stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza
Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Definicje:

1.1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny
formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
w tym sposobu dostawy i płatności.
1.1.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność
do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć
Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą
(loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w

systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są
dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez
niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.1.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.1.9. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny
pod adresem internetowym: www.biomilk.pl.
1.1.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – KONRAD PIRÓG prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą BIOMILK KONRAD PIRÓG wpisany
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności
i adres do doręczeń: ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP:
6292278371, REGON: 366285364, adres poczty elektronicznej:
bok@biomilk.pl, numer telefonu: 519175337.
1.1.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo
zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.
1.1.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną
przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.
1.1.13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca
korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.1.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.1.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

1.1.16. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech
kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza
Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisz”. W Formularzu Rejestracji
niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych
Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
1.1.16.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do
Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bok@biomilk.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa
Górnicza.
1.1.17. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia
rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego
Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie
Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch
kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza
Zamówienia pola „potwierdzam zamówienie” – do tego
momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych
danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami
oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W
Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta
następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy
Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru
NIP.

1.1.17.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer,
laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka
internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej,
Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Tryb postępowania reklamacyjnego:

1.1.18. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu
Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która
została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na
przykład:
1.1.19. pisemnie na adres: ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
1.1.20. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: bok@biomilk.pl;
1.1.21. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1)
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania
Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –
ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i
nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
1.1.22. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
jej złożenia.
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą
Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz
z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

1.1.23. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą
następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie
Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
1.1.24. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w
pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym
Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.1.25. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
1.1.26. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
1.1.27. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
1.1.28. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem
serwisu Dotpay.pl– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na
stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej
sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/
1.1.28.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu
Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

1.1.28.1.1. Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP
6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym
4.000.000,00 złotych.

Termin płatności:

1.1.29. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności
elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.
1.1.30. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem

przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Unii Europejskiej.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce
informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

1.1.31. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
1.1.32. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
1.1.33. Przesyłka paczkomatowa InPost S.A..
1.1.34. Przesyłka paletowa.
1.1.35. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kasprzaka 256, 41-303
Dąbrowa Górnicza – w Dni Robocze, w godzinach od 07:00 do 15:00, a
także w godzinach od 15:00 do 18:00 po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania
Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta
liczy się w następujący sposób:

1.1.36. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku
bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
1.1.37. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za
pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt
będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości
Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości
Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

1.1.38. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku
bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
1.1.39. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

REKLAMACJA PRODUKTU
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w
szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i
zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z
działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności
Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
informacyjnej dotyczącej reklamacji.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

1.1.40. pisemnie na adres: ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
1.1.41. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: bok@biomilk.pl;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają
formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu
ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni
kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Kasprzaka 256, 41-303
Dąbrowa Górnicza. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w
przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub
sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest
udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:
kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między
innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji
na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania
działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem
porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w
godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną
stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1.1.42. pisemnie na adres: ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
1.1.43. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: bok@biomilk.pl;

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz
dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od
umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1.1.44. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) –
od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,
która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu,
partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów;
1.1.45. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od
konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z
powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy,
zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

1.1.46. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy
zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca
nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
1.1.47. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
1.1.48. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na
wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo
odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą

obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1.1.49. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub
wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia
jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia
jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są
Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem
świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument
wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy
lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9)
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,
usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących
konsumentami.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania
przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także
wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu
zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary
związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku
nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do
wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać
przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek
lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego
konsumentem zostaje wyłączona.
W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego
oświadczenia.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej
podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w
sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty
jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności
z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
Zmiana Regulaminu:

1.1.50. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa;
zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
1.1.51. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto)
zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest
Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem
obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od
umowy.
1.1.52. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany
Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia
w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie
będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz
zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr
144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami -
przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów
Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta
z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

BIOMILK KONRAD PIRÓG
ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza

biomilk.pl
bok@biomilk.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.